IMG_4031

Toekomst

We zijn een school die modern, toekomstgericht onderwijs biedt. In de zaakvakken combineren we kennisoverdracht en thematisch onderwijs met afwisselende werkvormen. Zo leren kinderen ontdekkend en onderzoekend te leren, krijgen ze Engels vanaf groep 1 en is ICT-vaardigheid vanzelfsprekend.

Ook leren we kinderen om samen te werken, doelen te stellen en te reflecteren op hun gedrag en hun prestaties. We bevorderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Deze 21e-eeuwse vaardigheden hebben kinderen nodig in de moderne maatschappij.

Wereldoriëntatie

Met de methode Naut Meander en Brandaan ontdekken de leerlingen de samenhang tussen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek en krijgt wereldoriëntatie betekenis. Zo geven wij de leerlingen de kennis, 21e-eeuwse vaardigheden en het leerplezier waar ze op door kunnen bouwen om zo zelfverzekerd de wereld te ontdekken. Tijdens de lessen staat steeds een bepaald thema centraal, denk aan; licht en geluid, de industriële revolutie of weer en klimaat. De thema's sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen, waardoor ze gemakkelijk verbanden leggen tussen de vakken en geïnteresseerd blijven.

Talentontwikkeling

We stimuleren creativiteit bij kinderen en investeren in kunst en cultuur. Dat is ook de reden dat we deelnemen aan het Kunst en Cultuurprogramma van Kunst Centraal en de regeling ‘Cultuur met kwaliteit’. Er wordt bij ons op school lesgegeven in beeldende vorming, dans, drama, muziek, audiovisueel, literatuur en erfgoed. Ook organiseren wij jaarlijks (talent)workshops in samenwerking met professionele externen, leerkrachten en de inzet van ouders om aandacht te geven aan de verschillende talenten van onze kinderen. Twee keer per jaar hebben wij een 123 Laat je Zien moment. Een klein optreden voor ouders door de kinderen waarin ze hun talenten kunnen laten zien.

Engels in groep 1 t/m 8

Gelet op de internationalisering en het toenemend gebruik van nieuwe media vinden we een goede beheersing van de Engelse taal belangrijk. Bij de kleuters begint de Engelse les heel spelenderwijs, met liedjes, woordjes, tellen en korte zinnetjes. We maken daarbij schoolbreed gebruik van de methode Groove.me

Digitale geletterdheid

De leerlingen van groep 3 t/m 8 werken dagelijks met chromebooks. Hierdoor wordt het inzetten van ICT binnen de lessen flexibeler. Zo leren kinderen informatie op te zoeken, maar bijvoorbeeld ook taal en rekenen op een andere manier te oefenen.