IMG_4058

Groeien

Op De Trompetvogel staat de ontwikkeling van ieder kind centraal. Daarbij kijken we ook naar het niveau van een kind en sluiten daar met ons onderwijs op aan. De vakken taal, lezen en rekenen vormen een stevige basis. Er is ruimte om extra uitdagingen aan te gaan, maar ook om fouten te maken. Als kinderen gemotiveerd zijn om te leren, dan krijgen ze meer voor elkaar.

Rekenen, taal en lezen

Een stevige basis voor rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen is ons uitgangspunt. Vanuit de basisstof is er een zorgvuldig opgezette structuur. Hiermee bieden we onderwijs op maat aan de leerlingen, waardoor iedereen uitgedaagd wordt op zijn eigen niveau.

Onderwijs op niveau

Wij zorgen voor een breed aanbod en willen kinderen motiveren tot leren. We geven goede instructie en bieden de lesstof op verschillende niveaus aan. Kinderen die bepaalde lesstof lastig vinden, krijgen extra instructie en begeleiding, maar dat geldt ook voor kinderen die de stof goed beheersen en extra uitdaging nodig hebben. We ondersteunen alle leerlingen waar nodig.

Executieve vaardigheden en Passende Plus Tijd (PPT)

Voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 wordt er schoolbreed gewerkt aan de zgn. Executieve functies/vaardigheden. Executieve functies/vaardigheden: een verzamelterm voor denk/uitvoeringsprocessen. Daaronder valt onder andere het starten met een taak, het vasthouden van aandacht, tijd nemen om na te denken, uitdagingen aangaan. Met andere woorden, zorgen voor goed georganiseerd gedrag; Eerst denken, dan doen!

Wanneer kinderen hier extra tijd en aandacht voor nodig hebben is er de PPT “Passende Plus Tijd”, hier wordt er gewerkt aan de executieve vaardigheden door middel van het werken aan een project, zodat de vaardigheden voor deze leerlingen nog beter in beeld komen door er gericht mee bezig te zijn. Op deze manier krijgen de kinderen ook zelf beter zicht op hun manier van leren en werken op school en daarmee ook buiten de school, in het dagelijkse leven.

Voor kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn, is er de Day a Week School.

Leerkracht maakt het verschil

We geven Expliciete Directe Instructie (EDI) om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. Leerkrachten zijn van cruciaal belang voor de toekomst van de kinderen. Vakmanschap van de leerkracht is dan ook een speerpunt van De Trompetvogel. We blijven ons ontwikkelen om ieder kind zo goed mogelijk te laten groeien.