IMG_3667

Onderwijs in de onderbouw

Spelend leren is essentieel in de ontwikkeling van jonge kinderen. Kleuters spelen in de klas in de gezellige en leerzame themahoeken, buiten op het schoolplein en in het speellokaal. Kinderen leren aan de hand van thema’s die aansluiten bij hun interesse.

De eerste vier jaar van het onderwijs zijn belangrijk voor de verdere ontwikkeling van kinderen. Om de kwaliteit van het onderwijs te handhaven en zo nodig te verbeteren, wordt in overleg met de andere scholen van het Samenwerkingsverband (Profi Pendi) veel aandacht aan de begeleiding van het jonge risicokind besteed.

We geven in de kleuterklassen traditioneel onderwijs en dat is onze kracht. Kinderen worden gezien en voelen zich heel snel veilig en prettig op school. Dat is een belangrijke basis. Als een kind goed in z’n vel zit, komt het beter tot leren. We zien dat terug bij de kleuters die fijn mogen spelen en daardoor overgaan tot leren. Het gebruik van het leesprotocol, het leerlingvolgsysteem voor kleuters en het werken met bronnenboeken hebben bieden daarnaast een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van ons onderwijs aan het jonge kind.

Inspirerende thema’s

Kleuters leren aan de hand van thema’s, zoals het ziekenhuis, de winkel of dieren. Binnen een thema ontwikkelen kinderen kennis en vaardigheden op veel verschillende gebieden. Onze hoeken sluiten aan bij het thema. Hierbij kunnen de kleuters op een ontdekkende manier bezig zijn.

Ontwikkeling

Omdat het belangrijk is zo vroeg mogelijk uitval te signaleren, werken we in de groepen 1 en 2 met een observatiesysteem, zodat we vanaf het allereerste begin de ontwikkeling van de leerlingen in beeld hebben. Zo kunnen wij de ontwikkeling van onze leerlingen op de voet volgen. Wij werken met het digitale leerlingvolgsysteem Kleuter in Beeld. Kleuter in Beeld is een observatie-instrument van Cito waarbij we de brede ontwikkeling van de kinderen als individu en als groep volgen.

Woordenschat

Woordenschat is de basis van alles: van begrip, van mondelinge taalvaardigheid en zelfs van zelfvertrouwen. Een rijke woordenschat zorgt voor goed taalbegrip. We zetten hier extra op in met materialen, liedjes en taal. Ook krijgen de kleuters muziek- en dramalessen om de woordenschat te vergroten.

Trots

Kleuters hebben trotsmappen. In de mappen zitten werkjes waar ze trots op zijn. Vanaf de basis stimuleren we dat je ergens trots op mag zijn!